Główne rezultaty projektu

  • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 108 uczniów
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) – 2
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 78 uczniów
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 2
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20 nauczycieli