Główne działania

  1. Wsparcie uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy kształcących się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  2. Wsparcie uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, kierowca mechanik – branżowa szkoła w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  3. Wsparcie uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz – szkoła branżowa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – szkoła branżowa w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  4. Staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami.
  5. Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej i pracowni mechatroniki samochodowej dla zawodu technik pojazdów samochodowych.
  6. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych.
  7. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
  8. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i zawodowych nauczycieli.